Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego tengi.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TENGI.PL


 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Warunki zawierania umów sprzedaży
 7. Sposoby płatności
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Własność intelektualna
 11. Odpowiedzialność serwisu
 12. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis internetowy działający pod adresem tengi.pl prowadzony jest przez Soven Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, Skłodowskiej 21/d/2, 83-400 Kościerzyna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000909886, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5911713227, REGON: 389474506, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN, adres poczty elektronicznej kontakt@tengi.pl
  2. Serwis tengi.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis tengi.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu tengi.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
  6. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie na rzecz Konsumentów, za pośrednictwem sieci Internet.
  7. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający Użytkownikom wysyłanie wiadomości z zapytaniem do Usługodawcy.
  3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
  4. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  5. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno niezbywalne Konto.
  7. PRODUKT – dostępna w Serwisie rzecz w postaci treści cyfrowych lub usługa, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
  9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem tengi.pl.
  10. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii lub komentarzy dotyczących Produktów oraz treści zawartych w Serwisie.
  11. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Soven Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, Skłodowskiej 21/d/2, 83-400 Kościerzyna, numer KRS: 0000909886, NIP: 5911713227, REGON: 389474506, adres poczty elektronicznej kontakt@tengi.pl
  12. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
  14. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
  15. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, a dotyczących Serwisu.
  16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. zawieranie Umów Sprzedaży,
   2. wykonywanie Testu poziomu języka angielskiego,
   3. korzystanie z Newslettera,
   4. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   5. korzystanie z konsultacji, warsztatów i treningów online.
  2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a) do d) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. e) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne.
  3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
   3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii lub komentarza zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub komentarza albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
   4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości z zapytaniem lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
   6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z konsultacji online lub warsztatów online zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  4. Konsultacja, o której mowa w rozdziale III pkt 1 lit. e) może być odwołana nie później niż jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem konsultacji w dniu, na który umówiona jest konsultacja. Klientowi który nie odwoła konsultacji w wyznaczonym terminie nie przysługuje prawo do wykorzystania jej w innym terminie ani do zwrotu opłaty.
  5. Odwołanie konsultacji odbywa się drogą telefoniczną lub poprzez wiadomość email.
  6. Jeśli konsultacja nie dojdzie do skutku z winy terapeuty, Klient otrzymuje bezpłatnie jedną dodatkową konsultację.
  7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
   5. możliwość korzystania z komunikatora wideo.
  8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  11. Zabrania się wykorzystywania błędów oprogramowania Serwisu, a także zatajania przed Usługodawcą faktu wykrycia jakichkolwiek błędów oprogramowania w Serwisie.
  12. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści (w szczególności opinii lub komentarzy), których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
   1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
   2. o charakterze rasistowskim,
   3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
   4. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
   5. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
   6. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
   7. naruszające dobra osobiste, szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich,
   8. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
   9. mające charakter lub zawierające reklamy, na które Usługodawca nie wyraził zgody.
  13. Usługodawca zastrzega prawo zawieszenia dostępu do Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie (w szczególności zamieszczanie opinii lub komentarzy, udział w konsultacjach online) Użytkownikowi, w przypadku dokonania przez niego naruszeń postanowień Regulaminu.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tengi.pl.
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca dokona naruszeń postanowień Regulaminu, a także gdy zakłada wiele Kont w sposób nielegalny, zastrasza innych Użytkowników, udostępnia swój login lub hasło innemu Użytkownikowi, używa tymczasowych adresów e-mail do korzystania z Serwisu oraz dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
  5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (tengi.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
  6. Serwis realizuje Zamówienia złożone na stronie tengi.pl od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 8.00 do 16.00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego
  7. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
   1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
   2. Po złożeniu Zamówienia na stronie Serwisu Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
    • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
    • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
    • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
    • niniejszy Regulamin.
   3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT). Wystawianie oraz otrzymywanie faktur odbywa się w formie elektronicznej.
  9. Zakupione w Sklepie Produkty stanowiące treści cyfrowe są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta.
 7. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Sprzedawca udostępnia możliwość płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (iMoje).
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  3. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
  4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  5. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za konsultację online nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem konsultacji.
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  
  2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy żadna ze stron nie ponosi kosztów przesyłki, ponieważ wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są dostarczane w formie elektronicznej, bez kosztów dostawy.
  5. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie lub w przypadku usługi od daty zawarcia umowy.
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi:
   1.  w wypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   2. w wypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
   2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tengi.pl lub pisemnie na adres: ul. Skłodowskiej 21/d/2, 83-400 Kościerzyna.
   3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
   4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tengi.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem tengi.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencyjnych) są własnością Soven Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, Skłodowskiej 21/d/2, 83-400 Kościerzyna, numer KRS: 0000909886, NIP: 5911713227, REGON: 389474506, adres poczty elektronicznej kontakt@tengi.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony tengi.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony tengi.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU
  1. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
  2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkowników, wprowadzanych w Serwisie.
  3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Użytkowników, ani też nie daje gwarancji co do wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności zamieszczanych przez nich w Serwisie informacji.
  5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
  3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
        
©
Soven Sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: DevDraw